Bài viết Phương pháp giải Bài tập tính điện năng tiêu thụ với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Phương pháp giải Bài tập tính điện năng tiêu thụ.

Phương pháp giải Bài tập tính điện năng tiêu thụ cực hay

Phương pháp giải:

+ Áp dụng công thức tính công của dòng điện:

A = P. t = U.I.t

Đơn vị: 1J = 1.W.s = 1.V.A.s

1kJ = 1000J, 1kWh = 1000W.h = 3600000W.s = 3600000J

+ Điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm của công tơ điện cho biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1 kilooat giờ (KWh)

+ Hiệu suất bằng năng lượng có ích chia năng lượng toàn phần nhân 100%

Bài tập ví dụ minh họa

Bài 1: Một quạt điện có ghi 220V – 75W được mắc vào hiệu điện thế 220V.

a) Tính điện năng mà quạt đã tiêu thụ trong 4h

b) Quạt này có hiệu suất 80%. Tính cơ năng của quạt đã thu được trong thời gian nói trên.

Đáp án: a) 1080 kJ, b) 864 kJ

Lời giải:

a) Điện năng mà quạt đã tiêu thụ trong 4h là:

A = P.t = 75.4.60.60 = 1080000 J = 1080 kJ.

b) Áp dụng công thức tính hiệu suất

Bài 2: Một bóng đèn có ghi 220V – 100W được thắp sáng ở hiệu điện thế 200V. Tính điện năng mà bóng đã tiêu thụ trong 6h.

Đáp án: 0,496 kWh

Lời giải:

Điện trở của bóng đèn là:

Cường độ dòng điện khi mắc đèn vào hiệu điện thế 200V là:

Điện năng bóng đèn tiêu thụ trong 6h là:

A = P.t = U.I.t = 200.0,413.6 = 496 Wh = 0,496 kWh.

Bài 3: Công tơ điện của một gia đình trong một ngày đêm tăng 1,7 số. Biết rằng trong nhà có hai bóng điện loại 40W thắp sáng trong 5h, một quạt điện 100W chạy trong 8h và một bếp điện 1000W. Hỏi bếp điện dùng trong bao lâu? Biết rằng các thiết bị đều sử dụng đúng công suất định mức.

Đáp án: 0,5h

Lời giải:

Đổi 1,7 số điện = 1,7 kWh = 1700 Wh.

Gọi thời gian dùng bếp điện là x giờ.

Tổng điện năng tiêu thụ của gia đình trong một ngày đêm là

A = Ađèn + Aquạt + Abếp = 2.40.5 + 100.8 + 1000.x = 1700

Suy ra x = 0,5 h.

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào khi hoạt động có sự biến đổi điện năng thành nhiệt năng có hại:

A. Chuông điện B. Quạt điện

C. Nồi cơm điện D. Cả A, B

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 2: Một bóng đèn 12V – 6W được mắc vào hiệu điện thế 12V. Sau nửa giờ thắp sáng, công của dòng điện sản ra là:

A. 3J B. 180 J

C. 10800J D. 21600J

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: Một máy bơm nước hoạt động với công suất 250W trong 2h và một bếp điện hoạt động với công suất 1000W trong 1h. Hỏi hai dụng cụ này sử dụng lượng điện năng tổng cộng là bao nhiêu?

A. 1500 Wh B. 1500 kW

C. 1500 kWh D. 1500 MWh

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: Một bóng đèn có ghi 220V – 75W được thắp sáng liên tục với hiệu điện thế 220V trong 4h. Điện năng mà bóng đèn này sử dụng có thể có giá trị nào sau đây:

A. 0,3 kWh B. 0,3 Wh

C. 0,3 J D. 0,3 kWs

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: Trên nhãn của một bàn là điện có ghi 220V – 800W. Bàn là được sử dụng ở hiệu điện thế 220V. Công của dòng điện thực hiện trong 30 phút là giá trị nào trong các giá trị sau:

A. 1404kJ B. 1440kJ

C. 1044kJ D. 1040kJ.

Tóm tắt

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Tính hiệu suất của bếp điện nếu sau 20 phút nó đun sôi được 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu ở 20oC. Biết cường độ dòng điện qua bếp là 3A; hiệu điện thế hai đầu dây xoắn của bếp là U = 220V; nhiệt dung riêng của nước là 4200J/ kg.K.

A. 45% B. 23%

C. 95% D. 85%

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 7: Có hai điện trở là R1 = 6 Ω và R2 = 12 Ω được mắc thành bộ rồi mắc vào hiệu điện thế 18V. Tính điện năng mà bộ điện trở đã tiêu thụ trong 15 phút trong hai trường hợp:

a) Hai điện trở mắc nối tiếp.

b) Hai điện trở mắc song song.

Tóm tắt

R1 = 6 Ω và R2 = 12 Ω; U = 18V. t = 15 phút. Tính A khi:

a) Hai điện trở mắc nối tiếp.

b) Hai điện trở mắc song song.

Lời giải:

a) Hai điện trở mắc nối tiếp.

Điện trở tương đương là: R = R1 + R2 = 18 Ω.

Cường độ dòng điện qua hệ là:

Điện năng tiêu thụ của hệ trong 15 phút là: A = U.I.t = 18.1.15.60 = 16200 J

b) Hai điện trở mắc song song.

Điện trở tương đương là:

Cường độ dòng điện qua hệ là

Điện năng tiêu thụ của hệ trong 15 phút là: A = U.I.t = 18.4,5.15.60 = 72 900 J

Đáp án: a) 16 200J; b)72 900J

Bài 8: Khi mắc một bóng đèn có hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 455mA.

a) Tính điện trở và công suất của bóng điện khi đó.

b) Bóng đèn này trung bình sử dụng 5h trong một ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị Jun và số đếm tương ứng của công tơ điện.

Tóm tắt

U = 220V; I = 455mA = 0,455 A

a) R = ?; P = ? .

b) t = 5h / một ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị Jun và số đếm tương ứng của công tơ điện.

Lời giải:

a) Điện trở của bóng đèn là:

Công suất của bóng đèn là: P = U.I = 220.0,455 = 100 W

b) A = P.t = 100.30.5.60.60 = 54 000 000 J = 15 kWh.

Số điện là: 15 số.

Đáp án: a) 484 Ω, 100W, b) 54 000 000J, 15 số

Bài 9: Một quạt điện hoạt động ở hiệu điện thế 220V, sản ra công cơ học Pc = 321W. Biết điện trở trong của động cơ là r = 4 Ω. Tính hiệu suất của động cơ.

Tóm tắt

U = 220V, Pc = 321W. r = 4 Ω. Tính hiệu suất của động cơ.

Lời giải:

Công suất của động cơ là P = U.I = I2.r + Pc

Ta có phương trình: 4.I2 – 220.I + 321 = 0

Phương trình có 2 nghiệm: I1 = 53,5 A và I2 = 1,5 A

Loại nghiệm 1 vì không hợp lý.

Vậy I = 1,5 A.

Công suất của động cơ là P = U.I= 220.1,5 = 330 W

Hiệu suất của động cơ là:

Đáp án: H = 97,3 %.

Bài 10: Có hai bóng đèn có ghi 110V – 60W và một quạt điện loại 220V – 100W.

a) Muốn sử dụng đồng thời các thiết bị này ở mạng điện có hiệu điện thế 220V thì phải mắc chúng như thế nào để các thiết bị hoạt động bình thường? Vẽ sơ đồ mạch điện

b) Nếu mỗi ngày đèn được thắp 6h và quạt sử dụng 5h thì trong 1 tháng (30 ngày), gia đình này tiệu thụ bao nhiêu điện năng? Tính tiền điện phải trả nếu mỗi số công tơ là 700đ.

Lời giải:

a) Vì hai đèn có Uđm1 = 110 V, còn quạt có Uđm2 = 220 V nên để chúng hoạt động bình thường ở U = 220 V thì cần mắc 2 đèn nối tiếp, cả cụm song song với quạt.

b) Điện năng tiêu thụ trong 1 tháng là: A = Ađ + Aq = 2.60.30.6 + 100.30.5 = 36600 Wh = 36,6 kWh

Số tiền điện là: N = 700. 36,6 = 25620 đồng.

Đáp án: b) 36,6 kWh, 25620 đồng.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

 • Dạng 14: Cách giải Bài tập tính công suất định mức của dụng cụ điện cực hay
 • Dạng 16: Bài tập vận dụng định luật Jun – Lenxơ cực hay
 • Dạng 17: Bài tập về tính công, công suất của nguồn điện nâng cao cực hay
 • Dạng 18: Cách giải Bài tập tính số chỉ của Vôn kế, ampe kế có điện trở R cực hay
 • Dạng 19: Giải mạch bằng phương pháp điện thế nút cực hay
 • Dạng 20: Cách giải bài tập thí nghiệm thực hành Vật Lí 9 cực hay

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Vật Lí lớp 9 hay khác:

 • Giải bài tập Vật lý 9
 • Giải sách bài tập Vật Lí 9
 • Giải VBT Vật Lí 9
 • Đề thi Vật Lí 9

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Related Posts

Gợi Ý Top 10+ đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn [Tuyệt Vời Nhất]

Video đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn Video đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn Thông thường, bất cứ ai…

Dookki Việt Nam: Menu giá và review chi nhánh nhà hàng buffet tokbokki

Sự giao thoa của các nền văn hóa ẩm thực trên thế giới nói chung và châu á nói riêng đã tạo điều kiện quảng bá món…

99+ mẫu hình ảnh Huế đẹp hút hồn, bạn không thể rời mắt

Bạn đang tìm những hình ảnh đẹp về tỉnh thành phố Huế ở Việt Nam, cảnh quan thiên nhiên cuốn hút lòng người, mang đậm dấu ấn…

Agoda.com Guarantee Các Điều khoản và Điều kiện sau chi phối mối quan hệ ràng buộc bằng pháp lý giữa chúng tôi, Công ty TNHH Tư nhân…

Ưu đãi cho Hạnh Phúc Hotel (Khách sạn), Vũng Tàu (Việt Nam)

Điểm đánh giá nằm trong thang điểm từ 1 đến 10. Để tính điểm tổng thể mà bạn thấy, chúng tôi cộng tất cả các điểm đánh…

Vân Sơn Tự – Ngôi chùa linh thiêng ở Côn Đảo (năm 2023)

Chùa Vân Sơn Tự còn có tên gọi là chùa Núi Một, là ngôi chùa ở Côn Đảo duy nhất và đẹp nhất biển đảo này. Đây…