Browse By

Hỗ trợ phân tích SPSS xã hội, kinh tế, y khoa,… đại học, sau đại học

5 (100%) 3 votes

Dịch vụ dữ liệu của trung tâm Hỗ Trợ Nghiên Cứu chuyên thực hiện hỗ trợ phân tích SPSS

Lĩnh vực

  • Y khoa
  • Xã hội
  • Kinh tế

Đối tượng

  • Nghiên cứu viên
  • Nghiên cứu sinh
  • Sinh viên, học sinh
  • Các tổ chức nghiên cứu, công tý nghiên cứu thị trường

Phạm vi hỗ trợ

  • Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam
  • Du học sinh, nghiên cứu sinh là người Việt Nam ở nước ngoài và người Nước ngoài tại Việt Nam

Trung tâm Hỗ Trợ Nghiên CứuDịch vụ dữ liệuphân tích SPSS

Điện thoại: 086 978 6862
Email: dichvuspss@hotronghiencuu.com
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *